Sc Ariadne Impex Srl

Tel:0267-314986, Email:office@ariadneimpex.ro

POLITICA REFERITOARE LA CALITATE ŞI MEDIU

 

Principiile de bază ale societăţii noastre sunt:


 • - orientarea întregii activităţi către satisfacerea cerinţelor explicite şi implicite ale clienţilor prin oferirea produse şi servicii de calitate la preţuri concurenţiale , in conditiile respectării cerinţelor legale şi de reglementare
 • - tratarea cu seriozitate a tuturor relaţiilor de colaborare cu toate părţile interesate în vederea căştigării şi menţinerii pieţelor de desfacere;
 • - obţinerea unei imagini excelente dovedite prin profesionalism şi relaţii optime de comunicare cu furnizorii şi clienţii.
 • -desfăsurarea activităţii astfel incat sa se previna poluarea mediului inconjurator
 • - respectarea cerintelor legale şi de reglementare în vigoare şi a altor cerinte la care societatea subscrie.
 • - desfăsurarea activităţii astfel incăt să se prevină incidentele şi îmbolnăvirile profesionale

Condiţia de bază pentru ca aceste principii să devină realitate, este respectarea cerinţelor sistemului de management al Calitaţii şi Mediului implementat în organizaţia noastră, conform standardelor ISO 9001 : 2008 şi ISO 14001: 2004. Acest sistem oferă cadrul pentru îmbunătăţirea activităţilor prin:


 • - semnalarea de către fiecare angajat a oricăror neconformităţi apărute în cursul activităţii;
 • - eliminarea cauzelor ce duc la neconformităţi pentru reducerea costurilor noncalităţii;
 • - instruirea permanentă a personalului angajat care să conducă la creşterea calitativă a produselor/serviciilor , gestionarea corectă a resurselor şi evitarea incidentelor:
 • - îmbunătăţirea infrastructurii in vederea îmbunătăţirii proceselor desfăsurate de organizaţie pentru veni în întămpinarea cerinţelor clienţilor;
 • - analiza periodică a datelor pentru identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire a activităţilor.
 • - monitorizarea aspectelor de mediu astfel încăt să se previna poluarea mediului înconjurator şi valorificarea deşeurilor.
 • - asigurarea condiţiilor optime de muncă astfel încăt să se evite incidentele de muncă şi îmbolnăvirile profesionale ale angajaţilor , vizitatorilor, contractorilor şi a altor parţi interesate.

Conducerea organizaţiei a stabilit că prezenta politica să fie comunicată tuturor persoanelor care lucrează sub controlul organizaţiei cu scopul că acestia să devină constienţi cu privire Ia obligaţiile lor individuale în domeniul calităţii şi mediului , să fie disponibilă părţilor interesate şi să fie analizată periodic pentru a se asigură că aceasta rămăne relevantă şi adecvată pentru organizaţie.


Conducerea societăţii se angajează pentru perioadă urmatoare să analizeze periodic adecvarea Sistemului de Management Integrat în vederea îmbunătăţirii permanente a eficacităţii acestuia.